Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Brandpulse. We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan je vragen en verzoeken en om je te informeren over onze producten en diensten. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt en hoe we deze informatie gebruiken.

 

Definities

 1. Privacyverklaring
  Dit Privacybeleid.
 2. Gebruiker
  Iedere gebruiker/bezoeker van de Website.
 3. Website
  De website www.brandpulse.nl.
 4. Verantwoordelijke
  Brandpulse BV, gevestigd te Eindhoven.
 5. Persoonsgegevens
  De persoonlijke gegevens van Gebruiker (vastgelegd in art. 1).
 

Algemeen

 1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
 2. De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn:
  1. In het contactformulier: Naam, e-mailadres en het bericht of de vraag.
  2. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief: Voornaam, achternaam en het e-mailadres.
  3. Voor de Marketingkalender: Naam, e-mailadres en persoonlijke voorkeuren.
 

Totstandkoming van de Overeenkomst en uitvoering van de opdracht

 1. Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze Persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven. Het doorgeven van Persoonsgegevens vindt plaats door het invullen van het contactformulier, het stellen van een vraag, het inschrijven voor een nieuwsbrief of het aanvragen van de Marketingkalender.
 2. Verantwoordelijke gebruikt deze Persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt.
 3. Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie vraagt zal Verantwoordelijke de Persoonsgegevens enkel verwerken om aan dat verzoek te voldoen.
 4. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief en/of Marketingkalender van Verantwoordelijke dan zal Verantwoordelijke de Persoonsgegevens enkel gebruiken om deze(n) naar de Gebruiker toe te zenden.
 5. Verantwoordelijke kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten, cases en/of andere informatie van Verantwoordelijke die interessant voor Gebruiker(s) zouden kunnen zijn. Indien Gebruiker hier bezwaar tegen heeft, kan hij of zij dit kenbaar maken via e-mail [info@brandpulse.nl] of telefonisch via +31(0)85-2106044.
 

Cookies

 1. Verantwoordelijke maakt soms gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid van Verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verantwoordelijke cookies gebruikt.
 

Doorgifte aan derden

 1. Verantwoordelijke zal de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
  1. De doorgifte geschiedt aan een, door Verantwoordelijke voor de in dit Privacy beleid bedoelde en
   opgesomde doeleinden, ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een
   overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten
   aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te
   verrichten verwerkingen; of
  2. Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is Persoonsgegevens door te geven
   aan bevoegde instanties.
 

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 1.  De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar
  Persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens.
 2.  Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over
  dit Privacy beleid kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken via e-mail: info@brandpulse.nl of per post:
  Brandpulse BV, Essenstraat 1, 5616 LG Eindhoven.
 3. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@brandpulse.nl of
  zich middels de afmeld-link in de nieuwsbrief uit te schrijven.
 

Bewaartermijn

 1. Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren.
 

Beveiliging

 1. Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL-beveiliging op haar website.
 

Wijzigingen in het Privacy beleid

 1. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
 

Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 10 oktober 2018.