Algemene voorwaarden Brandpulse B.V.

Definities

 1. Opdrachtnemer
  Brandpulse BV, hierna: Brandpulse.
 2. Opdrachtgever
  De (rechts)persoon met wie Brandpulse onderhandelt over een opdracht of met wie Brandpulse tot overeenstemming is gekomen over een opdracht danwel met wie Brandpulse een Overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Partijen
  Brandpulse en Opdrachtgever tezamen aangeduid.
 4. Opdracht
  Iedere opdracht van Opdrachtgever aan Brandpulse.
 5. Overeenkomst
  Iedere overeenstemming tussen partijen ongeacht de wijze waarop deze tot stand is gekomen, inclusief wijzigingen en/of aanvullingen daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staan met de overeenstemming, respectievelijk de Overeenkomst.
 6. Diensten
  Alle door Brandpulse te leveren of verleende diensten, adviezen en/of verrichtte of uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever.
 7. Aanbieding
  Is een verzamelnaam voor documenten zowel fysiek als digitaal bevattende een (financieel) voorstel van Brandpulse aan een Opdrachtgever voor het uitvoeren van werkzaamheden danwel het geven van adviezen.
 8. AVG
  Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 9. Persoonsgegevens
  Alle gegevens van een natuurlijke persoon.
 10. Betrokkene
  De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
 11. Verwerking
  Alle handeling die worden uitgevoerd met betrekking tot Persoonsgegevens al dan niet middels een geautomatiseerd proces.
 12. Verantwoordelijke
  Is partij die verantwoordelijk is voor de (verwerking van) Persoonsgegevens. Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden gezien als Verantwoordelijke
 13. Verwerker
  Is de partij die de verwerking van Persoonsgegevens uitvoert. Brandpulse wordt in deze voorwaarden gezien als Verwerker.
 14. Subverwerker
  Is de partij die door Brandpulse wordt ingeschakeld ten behoeve van de/een verwerking.
 

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, werkzaamheden en Overeenkomsten die door Brandpulse worden uitgebracht respectievelijk worden verleend en voor zover niet in strijd met dwingend recht.
 2. Aanvullende-, Inkoop- en/of afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Brandpulse niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk door Brandpulse schriftelijk aanvaard. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde boven de (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever.
 3. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst versus de Algemene Voorwaarden (of andersom) geldt de navolgende rangorde: [1] De Overeenkomst, [2] De bijlagen, [3] De Algemene Voorwaarden.
 4. Wijzigingen en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij door Brandpulse schriftelijk zijn vastgelegd/bevestigd.
 5. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijk wordt daarmee ook bedoeld per e-mail danwel een digitale omgeving.
 6. Elektronische communicatie tussen partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
 

Totstandkoming van de Overeenkomst en uitvoering van de opdracht

 1. Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door Brandpulse gedane aanbiedingen vrijblijvend tenzij deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 2. Aanbiedingen verliezen hun geldigheid 30 dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Brandpulse verstrekte gegevens waarop de aanbieding is gebaseerd. Indien de gegevens niet juist of volledig zijn heeft Brandpulse het recht om de aanbieding te wijzigen.
 4. In de aanbieding respectievelijk de Overeenkomst van Brandpulse worden de door Brandpulse te verrichten werkzaamheden aangegeven. Brandpulse staat niet in voor (de resultaten van) werkzaamheden van derden, die door Opdrachtgever ingeschakeld zijn.
 5. Uitbreiding van de Opdracht, wijzigingen van- en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk door Brandpulse zijn vastgelegd.
 6. Indien niet binnen 30 kalenderdagen, na het door Brandpulse uitbrengen van een aanbieding, een opdracht is verstrekt aan Brandpulse, op basis van de betreffende aanbieding, is degene aan wie de aanbieding is uitgebracht, verplicht op eerste verzoek van Brandpulse de bij de aanbieding behorende ontwerpen, monsters en modellen franco aan Brandpulse te retourneren. Bij in gebreke is Brandpulse gerechtigd de voor de aanbieding, aanvullende bijlagen en voorstellen gemaakte kosten in rekening te brengen.
 

Zekerheid

 1. Brandpulse is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht en tijdens de duur van de Overeenkomst met Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor nakoming van diens verplichtingen voor zover zulks noodzakelijk wordt geacht.
 2. Tot het moment dat Opdrachtgever de gevraagde zekerheid heeft gesteld is Brandpulse gerechtigd in alle redelijkheid haar prestaties op te schorten.
 

Uitvoering van de opdracht

 1. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, verplicht Brandpulse zich op basis van de Overeenkomst tussen partijen de opdracht uit te voeren.
 2. De Opdrachtgever zal aan Brandpulse alle benodigde gegevens voor de uitvoering van de werkzaamheden (steeds) tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 3. Tenzij door Opdrachtgever anders aangegeven zullen de opdrachten worden uitgevoerd volgens de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende regels, wetenschap en techniek en met inachtneming van de op dat moment bestaande wettelijke voorschriften en richtlijnen.
 4. Een door Brandpulse opgegeven uitvoeringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Brandpulse geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door (die) derden aan Brandpulse verstrekte gegevens. De uitvoeringstermijn zal door Brandpulse zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 5. Indien Brandpulse voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de Opdrachtgever moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Brandpulse. Bij vertraagde verstrekking van de gegevens door Opdrachtgever verschuift de afleveringstermijn met dezelfde termijn van de vertraging.
 6. Indien Brandpulse haar verplichtingen ten aanzien van de Overeenkomst met betrekking tot haar werkzaamheden niet of niet tijdig kan nakomen als gevolg van omstandigheden en/of gebeurtenissen welke in de risicosfeer van Opdrachtgever, of aan hem gelieerde ondernemingen, leveranciers en/of derden, liggen dan zullen de verplichtingen automatisch worden opgeschort tot het moment dat Brandpulse in staat is of in staat wordt gesteld de werkzaamheden uit te voeren.
 

Duur en beëindiging

 1. De uitvoering van een opdracht met een duidelijke (eind) termijn en/of doel wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.
 2. Overige Overeenkomsten tussen Brandpulse en haar Opdrachtgever worden aangegaan voor een periode van 12 maanden.
 3. Indien de Overeenkomsten, als bedoeld in dit artikel, niet schriftelijke worden opgezegd, dan wordt de Overeenkomst geacht stilzwijgend te worden verlengd voor eenzelfde periode.
 4. Opzegging vindt plaats tegen het einde van de contractperiode met inachtname van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient per aangetekend schrijven te geschieden of door beide partijen schriftelijk bevestigd te worden.
 5. Een Overeenkomst kan onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst, dan wel enige daad van ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk ontbonden worden wanneer: een der partijen surseance van betaling aanvraagt en/of een der partijen in staat van faillissement verkeert en/of Opdrachtgever zijn onderneming stillegt, (voor meer dan 50%) verkoopt danwel (voor meer dan 50%) de zeggenschap overdraagt.
 6. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Brandpulse gerechtigd de uitvoering van de betreffende of alle Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door de Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld, en/of de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Bij beëindiging van de Overeenkomst danwel in het geval van een gebeurtenis als omschreven in dit artikel, zijn alle kosten die verschuldigd zijn voor diensten/werkzaamheden die door, of door bemiddeling van Brandpulse zijn geleverd alsmede eventueel nog openstaande facturen, direct opeisbaar.
 

Tarieven en betalingscondities

 1. Partijen komen gezamenlijk overeen welke tarieven van toepassing zijn en leggen deze vast in de Overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever verbindt zich de facturen binnen 14 dagen na de datum van de factuur te betalen zonder korting en/of compensatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij verzuim is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente plus twee procent (2%) per jaar verschuldigd, vermeerderd met vijf procent (5%) administratiekosten.
 4. Klachten (reclamaties) ten aanzien van facturen/facturering dienen uiterlijk veertien dagen na de datum van de factuur schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Daarna wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Een klacht over de factuur geeft de Opdrachtgever geen aanleiding of recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
 5. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Brandpulse vrij, zonder verdere ingebrekestelling de vordering ter incasso uit handen te geven. In welk geval alle bijkomende kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijk ten laste komen van de Opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten worden tussen partijen uitdrukkelijk gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 250,-.
 6. Brandpulse is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten bij in gebreke blijven van de Opdrachtgever totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen jegens Brandpulse is nagekomen.
 7. Tevens is Brandpulse gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen ongeacht het bepaalde in deze voorwaarden tenzij de Opdrachtgever binnen 8 dagen na beëindiging op basis van dit artikel alsnog aan zijn verplichtingen jegens Brandpulse voldoet.
 8. Alle zaken en gelden welke Brandpulse uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken tot onderpand voor alle vorderingen welke Brandpulse ten laste van de Opdrachtgever of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.
 

Aansprakelijkheid Brandpulse

 1. Brandpulse is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de Opdrachtgever of enige derde lijdt bij toepassing of gebruik van het resultaat van de Diensten van Brandpulse en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Brandpulse. De Opdrachtgever zal Brandpulse vrijwaren voor aanspraken van derden in deze.
 2. Brandpulse is niet aansprakelijk voor schade aan of voor het tenietgaan van zaken (bijvoorbeeld testmonsters) die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of ter bewerking zijn gegeven, wanneer de aard van de Opdracht beschadiging of tenietgaan of het risico daarvan met zich meebrengt.
 3. Brandpulse is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade ongeacht de omschrijving en/of het ontstaan hiervan, waaronder te verstaan; bedrijfsschade, immateriële schade, inkomsten- of winstderving en/of schade ontstaan door adviezen en/of handelingen van Brandpulse en/of haar medewerkers alsook schade veroorzaakt door vertraging, zulks in de ruimste zin des woords.
 4. Brandpulse is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor wijzigingen aangebracht door derden, die door Opdrachtgever ingeschakeld zijn, ten behoeve van de door Brandpulse uit te voeren of uitgevoerde Opdracht.
 5. Brandpulse is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de (on)juistheid of (on)bruikbaarheid van de in het kader van de diensten door de Opdrachtgever verschafte gegevens, noch voor de in opdracht van de Opdrachtgever aan het onderzoek ten grondslag gelegde onderzoeksmethoden en veiligheidsvoorschriften.
 

Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor door Brandpulse geleden schade ongeacht de omschrijving en/of het ontstaan hiervan, voortvloeiende uit de Overeenkomst, als gevolg van handelingen en/of tekortkomingen door de Opdrachtgever of haar personeel danwel veroorzaakt door derden, ingeschakeld door Opdrachtgever of zaken die door hen gebruikt worden, ongeacht of dit vooraf bekend was en/of had kunnen zijn.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of letsel aan personeel of zaken van Brandpulse of derden toegebracht, wanneer deze schade of letsel is toegebracht tijdens het verblijf in of op een terrein, installatie of ander eigendom van de Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst. De Opdrachtgever zal Brandpulse vrijwaren voor aanspraken in deze.
 3. De Opdrachtgever is gehouden om elke verandering van haar adres, contactgegevens en/of elke wijziging in bevoegdheid van contactpersonen schriftelijk mededeling te doen aan Brandpulse.
 

Auteursrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Brandpulse alle intellectuele & industriële eigendomsrechten voortvloeiend uit de Overeenkomst. Brandpulse beslist of en, zo ja, op welke wijze dergelijke rechten, voor zover nodig, worden aangevraagd, verdedigd, prijsgegeven, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, en/of daarover op andere wijze wordt beschikt.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Brandpulse alle intellectuele & industriële eigendomsrechten van de bij de offerte vervaardigde ontwerpen, illustraties, tekeningen, teksten, schetsen, foto's, presentaties, driedimensionale objecten en concepten en mogen deze zonder haar schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.
 3. De door Brandpulse in het kader van de Overeenkomst uitgebrachte (hand)boeken, rapporten, verslagen, de daarin vervatte gegevens en/of de naam en/of het logo van Brandpulse mogen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden. Dit is niet anders indien één, of een gedeelte van bovengenoemde (hand)boeken, rapporten of verslagen reeds openbaar geworden zijn.
 

Overdracht van rechten

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen, tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandpulse is verleend.
 2. Brandpulse heeft te allen tijde het recht de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.
 

Overmacht

 1. Indien Brandpulse door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Brandpulse onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Brandpulse kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en sluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Opdracht door Brandpulse of door Brandpulse of Opdrachtgever ingeschakelde derden en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Brandpulse zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 

(Op)leveren van de dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Brandpulse zo spoedig mogelijk de Dienst (op)leveren. Brandpulse houdt daarbij rekening met de redelijke wensen van Opdrachtgever. De door Brandpulse opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever zal Brandpulse de voor (op)levering van de Dienst noodzakelijke gegevens verstrekken.
 3. Opdrachtgever zal aanwijzingen van Brandpulse betreffende de (op)levering van de Dienst opvolgen.
 4. Bij vragen of ontevredenheid over de Dienst dient de Opdrachtgever binnen 8 kalenderdagen na oplevering te reclameren.
 

Gebruik software, hardware en netwerken

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de Dienst en de eventueel daarbij behorende hardware en/of software zorgvuldig gebruikt. Opdrachtgever zal de eventueel door Brandpulse gegeven aanwijzingen voor het gebruik van soft- en hardware in het kader van de Dienst in acht nemen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (eigen) soft- en/of hardware te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst van Brandpulse, aan Brandpulse zelf en/ of aan derden, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan.
 3. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van het netwerk van Brandpulse danwel van een netwerk dat direct of indirect verbonden is met het Netwerk van Brandpulse geldt hiervoor de voorwaarde dat, zodra en zolang Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
 4. Opdrachtgever zal geen verstoring (van het functioneren) veroorzaken aan/van het Netwerk van Brandpulse, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever.
 5. Indien naar het redelijk oordeel van Brandpulse een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Brandpulse en/of t.a.v. de dienstverlening aan klanten van Brandpulse zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever, kan Brandpulse Opdrachtgever redelijke aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Brandpulse, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Brandpulse en zal Brandpulse schadeloosstellen voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in dit artikel bepaalde.
 

Onderhoud software, hardware en netwerken | Indien van toepassing

 1. Brandpulse zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.
 2. Brandpulse zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
 3. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan Brandpulse.
 4. Brandpulse zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.
 5. Brandpulse garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de Overeenkomst of in deze voorwaarden.
 6. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Brandpulse, tenzij: - Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst; - Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst; - De kosten anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kunnen worden.
 

Verwerking Persoonsgegevens

 1. Brandpulse verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht, op basis van de instructies van- en onder de verantwoordelijkheid, van Opdrachtgever behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen en/of andersluidende schriftelijke opdracht van Opdrachtgever.
 2. Brandpulse heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
 3. Brandpulse zal zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de toepasselijke Privacywetgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.
 4. Brandpulse verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de overeenkomst.
 5. Brandpulse zal de Persoonsgegevens enkel buiten Nederland verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
 6. Brandpulse zal geen Persoonsgegevens aan derden verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Opdrachtgever of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie.
 7. Brandpulse zal Opdrachtgever in kennis stellen van alle verzoeken met betrekking tot Persoonsgegevens die rechtstreeks van de Betrokkene zijn ontvangen, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of overdracht van de Persoonsgegevens.
 8. Brandpulse geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien Opdrachtgever Brandpulse daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.
 9. Brandpulse zal eerst na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever een subverwerker inschakelen bij de uitvoering van deze Overeenkomst. Indien een subverwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van de Opdrachtgever specifieke Verwerkingsactiviteiten te verrichten, zullen dezelfde verplichtingen conform deze overeenkomst gelden voor deze subverwerker.
 

Beveiligingsmaatregelen en inspectie

 1. Brandpulse zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de AVG wet- en regelgeving en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 2. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van de Persoonsgegevens te voorkomen.
 3. De actuele invulling van de hiervoor genoemde maatregelen zal, indien door partijen gewenst, separaat worden beschreven en/of worden vastgelegd tussen partijen. In ieder geval staat tussen Partijen vast dat het geheel van deze maatregelen passend is in de zin van dit artikel en deze voorwaarden.
 4. Brandpulse garandeert dat de (Persoons)gegevens niet zullen worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Gemeenschap, behoudens voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.
 

Datalek

 1. Brandpulse betracht transparantie over opgetreden beveiligingsincidenten van haarzelf en/of subverwerkers. Brandpulse rapporteert beveiligingsincidenten en datalekken die (mogelijk) gevolgen hebben voor betrokkenen onverwijld en waar redelijkerwijs mogelijk uiterlijk binnen 16 uur na constatering. De melding zal in ieder geval het feit dat er een beveiligingsincident of datalek is geweest en alsmede omvatten: a. De aard van de inbreuk; waaronder in ieder geval: - De datum en het tijdstip waarop het incident plaatsvond en werd ontdekt; - (Het aantal) betrokkenen getroffen door het incident; - Welke categorieën Persoonsgegevens betrokken zijn bij het incident; - Welke beveiligingsmaatregelen - zoals versleuteling - zijn getroffen om verlies en onrechtmatige verwerking van de Persoonsgegevens te voorkomen. b. De persoon of instantie waar meer informatie kan worden verkregen; c. De (vermeende) oorzaak van het datalek; d. De reeds bekende en te verwachten gevolgen van het datalek; e. De aanbevolen maatregelen om de gevolgen te verhelpen, dan wel te beperken.
 

Geheimhouding

 1. Brandpulse zal strikte geheimhouding betrachten van alle verkregen informatie en gegevens van Opdrachtgever danwel betrokkenen waar Opdrachtgever verantwoordelijk voor is, die haar bekend worden in de uitvoering van haar werkzaamheden en op basis van deze Algemene Voorwaarden en meer specifiek ter zake Persoonsgegevens in haar rol als Verwerker.
 2. Brandpulse zal de (Persoons)gegevens en/of andere informatie welke verkregen zijn of worden niet openbaar maken, distribueren, verstrekken, of op andere wijze bekend maken aan andere personen dan haar werknemers die van de Persoonsgegevens of andere informatie kennis moeten kunnen nemen voor hun werkzaamheden.
 

Vrijwaring & aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever garandeert dat de verwerking van (Persoons)gegevens in overeenstemming is met wet & regelgeving met dien verstande dat Opdrachtgever het recht heeft om Persoonsgegevens te (laten) verzamelen en te (laten) verwerken. Opdrachtgever vrijwaart Brandpulse voor eventuele kosten en schade ten gevolge van eventuele aanspraken van derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen toezichthouders en Betrokkenen, gebaseerd op of voortvloeiende uit een schending van de AVG en/of deze overeenkomst die aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.
 2. Brandpulse vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken en schade van derden, waaronder begrepen Betrokkenen en toezichthouders, die jegens Opdrachtgever mochten worden ingesteld wegens een aan Brandpulse of door haar ingeschakelde subverwerkers toe te rekenen schending van de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden is de contractuele (en wettelijke) aansprakelijkheid van Brandpulse jegens de Opdrachtgever beperkt tot het bedrag van de Overeenkomst danwel het jaarbedrag in de Overeenkomst (in het geval van een langere looptijd) met een maximum van € 50.000,--, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld vanuit de zijde van Brandpulse.
 4. Brandpulse is nimmer aansprakelijk voor een door de toezichthoudende autoriteit, waaronder in elk geval de Autoriteit Persoonsgegevens, opgelegde bestuurlijke boete aan Opdrachtgever behoudens opzet of grove schuld.
 

Geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten van Brandpulse en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Brandpulse (ongeacht wie de benadeelde en/of eisende partij hierin is) zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar Brandpulse kantoor houdt.